Ochrana osobních údajů

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlují, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, když poskytujeme služby našim klientům nebo když navštívíte naši webovou stránku.

Zásady popisují způsob shromažďování, použití a zpracování Vašich osobních údajů a dále způsob splnění právních povinností, které vůči Vám máme. Vaše soukromí je pro nás důležité. Ochranu Vašich osobních údajů a souvisejících práv považujeme za jednu z našich priorit.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají uchazečů o zaměstnání, uchazečů o vzdělávání, zaměstnanců, dodavatelů, uživatelů našich webových stránek a dalších osob, které spolupracují s naší organizací.

Pro účely splnění požadavků platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (mimo jiné též Nařízení General Data Protection Regulation  (EU) 2016/679), dále jen „GDPR“, uvádíme, že organizací odpovědnou za nakládání s Vašimi osobními údaji (dále jen „Správce) je společnost:

 • Kancelář DHS s.r.o.
 • Gen. Svobody 660/5, 674 01, Třebíč
 • IČO: 06477496
 • DIČ: CZ06477496
 • datová schránka: hfwrwnt
 • tel: +420777365646

Případně můžete poslat e-mail na adresu: dvorak.david@kancelardhs.cz

Jsme oprávněni provádět průběžné úpravy těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů. Všechny změny a aktuální znění Zásad budou k dispozici na této stránce a také v listinné podobě v kanceláři ředitele školy.

Základní pojmy

 • General Data Protection Regulation (GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – legislativní nástroj Evropské unie, jehož cílem je harmonizace evropských zákonů o ochraně osobních údajů. Toto nařízení je účinné od 25. května 2018 a veškeré odkazy na něj je nutné vykládat s odkazem na národní legislativu, do které je nebo bude implementováno.
 • Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, (např. jméno, adresa, datum narození, rodné číslo…)
 • Osobní údaj zvláštní kategorie (citlivý údaj) – osobní údaj takového charakteru, který může subjekt údajů sám o sobě poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole, nebo může zapříčinit jeho diskriminaci. Jde o údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; takovým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
 • Zpracování osobní údajů – jakákoliv operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uložení, pozměnění, nahlédnutí, použití, šíření, omezení, výmaz apod.
 • Správce – právnická nebo fyzická osoba (v tomto případě škola), která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, nebo subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (správce si jej najímá – např. Středisko školních služeb, mzdová účetní, poskytovatel pracovně lékařských služeb apod.)
 • Uchazeči o zaměstnání– jsou osoby ucházející se o pracovní pozice nabízené ze strany Správce, včetně plných, částečných a dočasných pracovních úvazků nebo najatých k plnění určitých rolí a dále osoby, které Správci spekulativně zaslaly své životopisy bez návaznosti na konkrétní pracovní pozici.
 • Zaměstnanci – tato kategorie zahrnuje zaměstnance a interní pracovníky, kteří se přímo podílejí na činnosti Správce. Kategorie „zaměstnanců“ nezahrnuje nezávislé smluvní partnery a poradce poskytující služby Správci, které lze pro potřeby těchto Zásad definovat jako „dodavatele“.
 • Dodavatelé – jsou partneři, společnosti a např. nezávislí dodavatelé nebo OSVČ, kteří Správci poskytují své služby. V tomto smyslu jsou dodavatelé nezávislí smluvní partneři, OSVČ nebo zaměstnanci dodavatelů a z pohledu ochrany osobních údajů mohou být považováni za zpracovatele. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto smyslu Správce požaduje, aby dodavatelé seznámili své zaměstnance s příslušnými kapitolami Zásad.
 • Další osoby, které může Správce kontaktovat – do této kategorie mohou patřit nouzové kontakty zaměstnanců Správce a osoby potvrzující reference. Tyto kontakty využijeme pouze v případě potřeby.
 • Uživatelé webových stránek – všechny osoby, které otevřou/vstoupí na webové stránky Správce.

Právní základy zpracování Vašich osobních údajů

Plnění právní povinnosti (ze zákona)

Některé osobní údaje o Vás zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje. Jedná se zejména o vedení povinné dokumentace obsahující údaje vyžadované od orgánů veřejné moci. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat a nepotřebujeme k tomu Váš souhlas, ani nám to nemůžete zakázat. Kterých údajů se takové zpracování týká, je níže dále vysvětleno.

Udělení souhlasu

Za určitých okolností jsme povinni získat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Potvrzení souhlasu je „jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.“ V běžném jazyce to znamená:

 • že nám svůj souhlas musíte dát svobodně, aniž bychom na Vás vyvíjeli jakýkoli nátlak,
 • že musíte vědět, k čemu dáváte svůj souhlas, takže Vám musíme poskytnout dostatek informací,
 • že byste měli mít kontrolu nad tím, s jakými druhy zpracování souhlasíte, a s jakými nikoli,
 • že byste měli výslovně a kladně vyjádřit svůj souhlas – obvykle zaškrtnutím ANO/NE pole, které zajistí jednoznačné a jasné splnění tohoto požadavku.

Oprávněné zájmy

Jedná se o případ, kdy Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to „nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.“ Tyto případy zahrnují např. pořizování kamerového záznamu pro oprávněný zájem v podobě ochrany zdraví a majetku nebo vyžadování výpisu z rejstříku trestů THP zaměstnanců zejména pro ochranu zdraví a života ostatních zaměstnanců.

Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Jedná se např. o zpracování údajů pro přípravu smlouvy se zájemcem o pronájem, pracovněprávní vztah, zpracování kontaktních údajů z kontaktního formuláře apod.

Ochrana životně důležitých zájmů

Pokud by se stala nehoda, havárie nebo jiná situace, u které může být ohroženo Vaše zdraví nebo jiný životně důležitý zájem, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje.

Vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků

Zpracování osobních údajů v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky také citlivých osobních údajů může být z našeho pohledu někdy nezbytné v souvislosti s uplatněním nebo obhajobou našich právních nároků. Legislativa nám to umožňuje, pokud je takové zpracování „nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí“. K takové situaci může dojít, například pokud budeme potřebovat právní poradenství v rámci soudního řízení nebo nám legislativa bude ukládat povinnost uchovávat nebo poskytnout určité informace v rámci soudního řízení.

Jaké údaje zpracováváme

Údaje o uchazečích o zaměstnání

Považujeme za přiměřené, že pokud se ucházíte o zaměstnání nebo jste zveřejnili svůj profesní životopis na pracovním portálu nebo profesní kontaktní stránce, nebude Vám vadit, když shromáždíme a použijeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám mohli nabídnout tu nejlepší pracovní příležitost podle Vašich požadavků. Ptáme se jen na informace, které opravdu potřebujeme, jako je:

 • jméno a příjmení
 • váš věk
 • kontaktní údaje
 • údaje o vzdělání
 • profesní praxe
 • nouzové kontakty

Záleží na Vás, jaké osobní údaje nám poskytnete při osobním setkání nebo v životopisu. Tyto osobní údaje zpracováváme v našem oprávněném zájmu.

Údaje o zaměstnancích

Informace o Vás shromažďujeme hlavně z právní povinnosti vyplívající z právních předpisů ČR:

 • jméno a příjmení
 • datum a místo narození (Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ)
 • všechna dřívější příjmení (Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ)
 • rodné číslo (Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ)
 • místo trvalého pobytu (Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ)
 • název a adresa cizozemského nositele pojištění a cizozemské číslo pojištění – byl-li zaměstnanec účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině (Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ)
 • vzdělání a předchozí praxe (Pro správný výpočet mzdy)
 • druh pobíraného důchodu (Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně)
 • počet dětí – u žen (Pro zjištění přesného data nároku na odchod do starobního důchodu)
 • zdravotní znevýhodnění (Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců)
 • údaje o zdravotním stavu (Pro splnění povinností dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách)
 • zdravotní pojišťovna (Pro placení zdravotního pojištění nebo v případě úrazu)
 • státní občanství (Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců)
 • příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele (Prohlášení poplatníka daně z příjmu – pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a)
 • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte (Prohlášení poplatníka daně z příjmu – pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě)
 • výpis z rejstříku trestů (Správce údajů jej vyžaduje v rámci oprávněného zájmu ochrany zdraví a života zaměstnanců a majetku Správce)
 • číslo bankovního účtu (V případě uzavření dohody dle § 143 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce)
 • další údaje pro splnění právní povinnosti dle zvláštních zákonů

Údaje o dodavatelích

Abychom zajistili hladký průběh spolupráce, potřebujeme vědět několik věcí také o našich dodavatelích. Patří mezi ně kontaktní údaje důležitých osob ve Vaší organizaci, se kterými budeme komunikovat. Jedná se o jména, telefonní čísla a e-mailové adresy. Tyto údaje zpracováváme v oprávněném zájmu. Potřebujeme také další informace, jako je Vaše bankovní spojení, abychom Vám mohli posílat platby za služby, které nám poskytujete (pokud jsou součástí smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli). Takové informace pak zpracováváme, protože jsou nezbytné pro splnění smlouvy.

Další osoby, které může Správce kontaktovat

Pokud Vás uchazeč o zaměstnání uvede jako osobu potvrzující reference, použijeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vás kontaktovali právě za účelem potvrzení referencí. Jedná se o součást našich postupů zajištění kvality, které jako organizace považujeme za nezbytné a jako náš oprávněný zájem při zaměstnávání pracovníků.

Pokud Vás zaměstnanec označí za nouzový kontakt a poskytne nám Vaše kontaktní údaje, budeme Vás kontaktovat v případě úrazu nebo nehody. Jistě se shodneme, že jde o klíčový prvek, který v plném rozsahu odpovídá našim oprávněným zájmům.

Uživatelé webových stránek – Je potřeba probrat s IT

O uživatelích webové stránky shromažďujeme omezené množství údajů, které nám pomáhají zlepšovat užitnou hodnotu našeho webu a lépe řídit zobrazovaní důležitých informací o nás. Do této kategorie patří informace o způsobech, kterými naši webovou stránku používáte, o frekvenci Vašich návštěv stránky a obdobích, během kterých je naše stránka nejoblíbenější.

Komu poskytujeme osobní údaje?

Dle okolností a v souladu s platnou legislativou a dalšími požadavky můžeme Vaše osobní údaje různými způsoby a z různých důvodů poskytnout následujícím kategoriím osob:

 • Daňovým, auditním a jiným orgánům, pokud jsme přesvědčeni, že nás k poskytnutí těchto údajů zavazují platné zákony (např. na základě žádosti finančního úřadu, ČSSZ, Policie ČR, Inspektorát práce nebo v souvislosti s plánovaným soudním řízením apod.).
 • Třetím stranám, které jako externí poskytovatelé služeb plní některé z našich funkcí (včetně externích konzultantů, obchodních partnerů a odborných poradců jako jsou právníci, účetní, pracovníci technické podpory a IT poradci).
 • Třetím stranám, které nám poskytují IT služby nebo zajišťují uchovávání našich dokumentů a s nimiž máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování údajů (nebo podobnou dohodu).

Jak chráníme osobní údaje?

Na ochraně Vašich údajů nám záleží. Zavázali jsme se proto přijmout veškerá přiměřená a vhodná opatření k ochraně osobních údajů, které spravujeme, před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Tuto ochranu zajišťujeme pomocí řady vhodných technických a organizačních řešení. Tato opatření, jejichž prostřednictvím je možné vypořádat se s případným ohrožením bezpečnosti údajů, jsou obsažena ve směrnici o zpracování osobních údajů. Tento dokument je však neveřejný právě z důvodu zvýšení ochrany a zabezpečení osobních údajů.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme jako součást dokumentů v souladu s platnou legislativou. Zejména se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Dokumenty uchováváme po celou dobu našeho obchodního vztahu prodlouženou o tři roky z důvodu obhajoby případných právních nároků.

Jak získáte přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, jak je můžete změnit, jak můžete odvolat svůj souhlas s jejich použitím a jaká máte práva?

Jedním z hlavních cílů GDPR je ochrana a vyjasnění práv občanů ve smyslu ochrany osobních dat. Znamená to, že s Vašimi údaji souvisí určitá práva i potom, co nám je poskytnete. Podrobný popis těchto práv je uveden níže.

K osobním údajům, které jste nám už poskytli, se váží různá práva. Veškeré Vaše žádosti vyřídíme bez zbytečného odkladu a za všech okolností v souladu s platnými zákony. Vezměte prosím na vědomí, že komunikaci s Vámi zaznamenáváme, abychom zajistili hladké řešení veškerých problémů, na které poukážete.

Právo na vznášení námitek

Pokud Vaše údaje používáme, protože to považujeme za nezbytné k zajištění našich oprávněných zájmů a Vy s tímto použitím údajů nesouhlasíte, máte právo vznést proti němu námitku. Na Váš požadavek odpovíme do 30 dnů (v určitých případech jsme oprávněni toto období prodloužit a toto prodloužení Vám bude vždy zdůvodněno).

Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při určitých činnostech můžete kdykoli odvolat a my ukončíme konkrétní činnost, s jejímž prováděním jste předtím souhlasili. Výjimkou jsou případy, kdy se budeme domnívat, že pro další zpracování Vašich údajů za daným účelem existuje alternativní důvod (např. když se z dobrovolného údaje stane změnou zákona údaj povinný), což je okolnost, o které Vás budeme informovat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Požadavky na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo požádat nás kdykoli o informace o tom, jaké údaje o Vás uchováváme. Zároveň po nás můžete požadovat, abychom Vaše údaje upravili, aktualizovali nebo vymazali. Vaší žádosti můžeme vyhovět, případně Vás požádat o ověření totožnosti a poskytnutí dalších informací o Vašem požadavku a v souladu se zákonem tento Váš požadavek zamítnout, k čemuž vám vždy poskytneme příslušné zdůvodnění. Případný přístup k údajům, které o Vás uchováváme, nebude zpoplatněný, pokud nebude „zjevně bezdůvodný nebo neoprávněný“. Požadavky na poskytnutí dalších kopií takových údajů z naší strany mohou podléhat povinnosti uhradit přiměřený administrativní poplatek. V souladu s platným právem můžeme v podobných případech Vaši žádost i zamítnout. Pokud k tomu dojde, vždy vám sdělíme naše důvody.

Právo na výmaz

Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Pro dané údaje musí platit některé z následujících kritérií:

 • údaje již nejsou potřebné k účelu, za kterým byly původně získány a/nebo zpracovány,
 • svůj dříve udělený souhlas se zpracováním údajů z naší strany jste následně odvolali a neexistuje žádný platný důvod k jejich dalšímu zpracování,
 • údaje byly zpracovány v rozporu s platným právem (např. způsobem, který není v souladu s GDPR),
 • údaje je nutné vymazat, abychom jako jejich správce splnili své zákonné povinnosti, nebo
 • údaje zpracováváme, protože jsme přesvědčeni, že tím sledujeme své oprávněné zájmy, vy vůči jejich zpracování vznesete námitku a my nemůžeme prokázat, že existují legitimní převažující důvody k jejich dalšímu zpracování.

Pokud vyhovíme platné žádosti o výmaz údajů, přijmeme přiměřená a proveditelná opatření k vymazání příslušných údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu nebo pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a údaje jste nám poskytli ve strojově čitelném formátu, máte právo požádat o přenos Vašich osobních údajů k jinému správci údajů. V takovém případě Vaše údaje rovnou převedeme nebo Vám poskytneme jejich kopii ve strojově čitelném formátu, pokud to bude technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili. V takových případech můžeme Vaše údaje nadále pouze uchovávat a nesmíme provádět jejich další zpracování, pokud nevyjádříte svůj souhlas nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Mezi okolnosti, za kterých jste oprávněni požadovat omezené zpracování Vašich osobních údajů, patří:

 • Případy, kdy rozporujete přesnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Platí-li tato okolnost, omezíme zpracování Vašich osobních údajů do doby, než ověříme jejich přesnost
 • Případy, kdy vznesete námitku vůči našemu zpracování vašich osobních údajů za účelem prosazení našich oprávněných zájmů. Platí-li tato okolnost, můžete požadovat omezené zpracování údajů do doby, než ověříme, jaké jsou naše důvody k jejich zpracování
 • Pokud bude naše zpracování Vašich údajů protiprávní a Vy požádáte o omezené zpracování namísto výmazu
 • Pokud již nebudeme potřebovat zpracovávat Vaše osobní údaje, ale na Vaší straně vznikne potřeba použít tyto údaje k vznesení, uplatnění a obhajobě právního nároku.

Pokud jsme za uvedených okolností Vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o Vašem požadavku na omezené zpracování. Výjimku představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit nepřiměřené úsilí. O každém odvolání omezeného zpracování Vašich osobních údajů Vás samozřejmě budeme informovat.

Právo na opravu

Máte také právo požadovat opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o Vás uchováváme. Pokud jsme za takových okolností Vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o Vašem požadavku na provedení oprav. Výjimku představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit nepřiměřené úsilí. Dle potřeby Vám také sdělíme, kterým třetím stranám jsme nepřesné nebo neúplné osobní údaje poskytli. Budeme-li se domnívat, že vyhovění Vaší žádosti není z naší strany žádoucí, sdělíme Vám důvody takového rozhodnutí.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Dále máte právo podat stížnost k místnímu dozorovému úřadu, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Co jsou soubory cookies a jak je používáme?

Soubory cookies jsou malé soubory uložené na pevném disku Vašeho počítače. Používají je téměř všechny webové stránky a pro Váš počítač nepředstavují žádné nebezpečí. Díky nim máme představu o Vaší aktivitě a můžeme vám co nejvíce zpříjemnit návštěvu našeho webu. Na základě informací ze souborů cookies Vám při každé další návštěvě dokážeme nabídnout možnosti připravené podle vašich potřeb. Cookies také slouží ke sledování provozu na webu a k reklamním účelům. Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, s jejichž použitím souhlasíte, typicky to můžete provést v nastaveních svého prohlížeče.

Jak používáme soubory cookies?

Soubory cookies používáme k účelu:

 • Abychom mohli sledovat, jak naši webovou stránku používáte. Díky tomu pochopíme individuální požadavky uživatelů sdružených do větších skupin a můžeme naši webovou stránku rozvíjet a vylepšovat, aby služby, které poskytuje, odpovídaly očekáváním a potřebám návštěvníků.

Soubory cookies můžeme rozdělit do několika kategorií

 • Relační cookies: Cookies, které se ve Vašem počítači ukládají během relace prohlížeče a po jeho zavření se automaticky vymažou. Obvykle se ukládají pod anonymním ID relace, které umožňuje prohlížení webu bez nutnosti přihlašovat se na každé stránce. Tyto soubory cookies nezískávají žádné informace z Vašeho počítače.
 • Trvalé cookies: Cookies, které se jako soubory ukládají do Vašeho počítače a zůstanou v něm i poté, co zavřete webový prohlížeč. Webové stránky, které tyto soubory cookies vytvářejí, je při každé další návštěvě příslušného webu znovu načtou. Trvalé cookies používáme pro potřeby služby Google Analytics.
 • Nezbytné cookies: Tyto soubory zajišťují efektivní použití webových stránek. Bez nich by Vám naše stránka nemohla poskytovat příslušné služby. Tyto soubory cookies neshromažďují žádné informace, které by bylo možné použít k marketingovým účelům nebo sledování Vaší činnosti na internetu.
 • Výkonové cookies: Tyto soubory nám umožňují sledovat a zlepšovat výkon našeho webu. Díky nim můžeme například počítat návštěvy webu, identifikovat zdroje provozu na webu a zjistit, které sekce webu jsou nejoblíbenější.
 • Funkční cookies: Díky těmto souborům si náš web dokáže zapamatovat možnosti, které si vybíráte (např. Vaše uživatelské jméno) a může Vám nabídnout lepší funkce. Můžeme je také použít, abychom zjistili, jakou velikost textu nebo typ písma upřednostňujete, nebo k dalšímu přizpůsobení konkrétních sekcí webu. Dále slouží k poskytování služeb dle Vašich požadavků, např. ke sledování videa nebo vkládání komentářů. Údaje, které tyto cookies shromažďují, jsou obvykle anonymní.

Seznam cookies, které využíváme:

 • Google Analytics
 • Vyskakovací okno s upozorněním na důležité informace

Jak odmítnout použití souborů cookies?

Pokud si nepřejete povolit soubory cookies, jejichž použití není nezbytně nutné k zajištění základních funkcí naší webové stránky, můžete jejich použití zakázat v nastaveních svého prohlížeče. Většina webových prohlížečů soubory cookies povoluje, ale jestliže Vám tento způsob shromažďování údajů z jakéhokoli důvodu vadí, můžete soubory cookies v nastaveních soukromí ve svém prohlížeči zakázat. Pokud však všechny soubory cookies zakážete, nebudete pravděpodobně moci využít všech funkcí našeho webu. Jednotlivé prohlížeče se liší, takže nahlédněte do Nápovědy, kde najdete všechny potřebné informace o úpravě nastavení souborů cookies.

Další informace o souborech cookies včetně postupu, kterým je můžete zakázat, najdete na stránce aboutcookies.org. Na uvedené stránce se také dovíte, jak vymazat soubory cookies z počítače.

Jak se s námi můžete spojit

Abyste získali přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, mohli tyto údaje změnit, nebo pokud se domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, abyste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud máte jakékoli komentáře nebo návrhy týkající se Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese uvedené na začátku tohoto dokumentu.

Jak můžete kontaktovat místní dozorový úřad

 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Telefon: (+420) 234 665 111
 • Email: posta@uoou.cz
 • Poštovní adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00
 • Fax: (+420) 234 665 444

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář