Semináře

Naše kancelář nabízí pořádání individuálních odborných kurzů a seminářů zaměřených  na legislativu a její správné uplatnění při činnosti škol a školských zařízení podle vašich konkrétních požadavků. Danou problematiku řešíme na množství konkrétních příkladů z praxe.

Semináře jsou převážně zaměřeny na tyto oblasti:

  • 1) Pracovní právoúkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru, způsoby vzniku a skončení pracovního poměru, dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně  zaměstnance, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců,  plat a související problematika: platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu, vnitřní platový předpis , kolektivní smlouva, FKSP, cestovní náhrady, vnitřní směrnice o pracovních cestách
  • 2) Základy práva – vzdělávací programy vychází z potřeb získat elementární právní vzdělání, aplikované pro potřeby pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy,  tj. s přihlédnutím k sociální realitě a společenským požadavkům. Vychází ze skutečnosti, že mnozí neznají právní terminologii, zásady interpretace, aplikace a realizace právních norem. Tento program umožní snadnější a fundovanější orientaci v základních právních otázkách, souvisejících s pedagogickou profesí. Účastníci budou seznámeni se základními prameny práva, typickými kazuistikami a naučí se s nimi pracovat. Základní pravidla upravující postavení a organizaci školy ( úvod do práva, základní pojmy, nejdůležitější „školské“ zákony a vyhlášky, pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic), společné otázky vzdělávání dle školského zákona,  základní informace o jednotlivých stupních vzdělávání a příslušná legislativa, správní řízení, řešení stížností a petic , poskytování informací a ochrana osobních údajů, základní pedagogická dokumentace ( školní matrika- soulad se školským zákonem), tvorba vnitřních směrnic v oblasti pedagogické činnosti, pracovní náplně pedagogických pracovníků včetně specializovaných činností
  • 3) Právní minimum pro pedagogy – Vzdělání a škola ve světle práva  – základní právní terminologie z okruhu práva  občanského, rodinného, správního a trestního. Otázky ochrany osobnosti v celém komplexu, práva a povinnosti dětí, pedagogických pracovníků u podnapilých nebo agresivních rodičů. Otázky ochrany duševního vlastnictví tělesné integrity, pověsti apod. Sociálně právní ochrana dětí, úloha společnosti a školy.  Žáci – jejich agresivita a možnosti ochrany pedagogických pracovníků v režimu trestního a občanského práva. Teoretické pasáže jsou  vždy doplněny konkrétní kazuistikou. Učitel a žák ve světle trestního práva (otázky trestu a jeho funkce ve společnosti, sociálně patologické jevy ve škole a jejich promítnutí v trestně právní rovině. Upozornění na možné a nejčastější školní situace, které mohou být v závěrečné etapě řešeny jako trestné činy nebo přestupky. Význam školního řádu a jeho trestu v hierarchii školy.
  • 4) Správní řízení -obsahem vzdělávacího programu je přehled předpisů správního práva, souvislosti správní a školské legislativy opírající se o aktuální platnou legislativu, zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program vymezuje práva a povinnosti ředitele školy a školského zařízení v oblasti státní správy a základní zásady činnosti správního orgánu. Definuje zásady pro příjem dokumentů, vedení evidence a ukládání dokumentů. Dále popisuje způsoby zahájení správního řízení od doby zjišťování podkladů pro rozhodnutí do doby vydání správního rozhodnutí, lhůty a počítání času, podklady pro vydávání rozhodnutí, zastavení řízení, odvolací řízení a odvolací lhůty, oznamování rozhodnutí a vydání rozhodnutí, pravidla řešení stížností, jejich přijímání a vyřizování, příklady státní správy v rozhodování ředitele školy. Součástí vzdělávacího programu je rozbor jednotlivých případů z praxe různých typů škol a školských zařízení a seznámení s názory Nejvyššího správního soudu na aplikaci z.č. 500/2004 Sb., správní řád,  školami a školskými zařízeními bez ohledu na zřizovatele. Na závěr bude probíhat diskuze, která umožní účastníkům konzultovat nově získané poznatky.

Podle vašich konkrétních požadavků můžeme připravit individuální nabídku seminářů ve výše uvedených oblastí v  rámci DVPP. Veškeré semináře jsou akreditovány MŠMT ČR. V případě zájmu  kontaktujte naši asistentku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Jana Dvořáková

Asistentka

Kontaktní formulář

Novinky

Řešení právních problémů

2. 9. 2019

Seminář určený nejen pro vedení škol, který posluchačům pomůže vypořádat se s každodenními problémy, které při provozu škol z pohledu práva vznikají.

Číst celé

Série manažersko – právních seminářů pro pedagogické pracovníky

2. 9. 2019

Zveme vás na semináře pro ředitele škol či jejich zástupce a učitele všech stupňů škol ohledně rozboru problémových situací z pohledu právníka, kazuistiky z praxe a řešení na úrovni řízení i práva.

Číst celé

Archiv novinek