Semináře a DVPP

Pořádáme semináře pro vedoucí a řadové zaměstnance. Přijedeme i k Vám.

Nabízíme pořádání odborných akreditovaných seminářů dle vzdělávacích programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Tyto semináře jsou zaměřeny na školskou a pracovněprávní legislativu a její praktické uplatnění při činnosti škol a školských zařízení. Semináře jsou zaměřeny na řešení každodenních problémů, které jsou vysvětlovány na řadě konkrétních příkladů z naší dlouholeté praxe.

Semináře pořádáme jak pro vedení škol, tak i pro celé sborovny přímo u Vás ve škole. Délku a obsah semináře uzpůsobíme Vašim potřebám.

Semináře jsou obecně zaměřeny na tyto oblasti:

  • Pracovní právo – úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru, dovolená, náhradní volno, práce přesčas, překážky v práci, povinnosti zaměstnanců, plat a související problematika: platové výměry, platové tarify, nárokové a nenárokové složky platu, vnitřní platový předpis, kolektivní smlouva, FKSP, cestovní náhrady,
  • Základy práva – elementární právní vzdělání upravené pro potřeby pedagogických pracovníků. Umožní snadnější a fundovanější orientaci v základních právních otázkách, souvisejících s pedagogickou profesí. Základní pravidla upravující postavení a organizaci školy (úvod do práva, základní pojmy, nejdůležitější „školské“ zákony a vyhlášky, pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic), společné otázky vzdělávání dle školského zákona, správní řízení, řešení stížností a petic, poskytování informací a ochrana osobních údajů, základní pedagogická dokumentace, tvorba vnitřních směrnic, pracovní náplně pedagogických pracovníků včetně specializovaných činností.
  • Právní minimum pro pedagogy – Vzdělání a škola ve světle práva. Základní právní terminologie z okruhu práva občanského, rodinného, správního a trestního. Otázky ochrany osobnosti, práva a povinnosti dětí, pedagogických pracovníků u podnapilých nebo agresivních rodičů. Otázky ochrany duševního vlastnictví, tělesné integrity, pověsti apod. Sociálně právní ochrana dětí, úloha společnosti a školy. Žáci a jejich agresivita, možnosti ochrany pedagogických pracovníků v režimu trestního a občanského práva, sociálně patologické jevy ve škole. Upozornění na nejčastější školní situace, které mohou být v závěrečné etapě řešeny jako trestné činy nebo přestupky. Význam školního řádu a v hierarchii školy.
  • Správní řízení – přehled předpisů správního práva, souvislosti aktuální správní a školské legislativy, zákon č. 500/2004 Sb. Vymezení práv a povinnosti ředitele školy a školského zařízení v oblasti státní správy a základní zásady činnosti správního orgánu. Zásady pro příjem dokumentů, vedení evidence a ukládání dokumentů. Zahájení správního řízení od zjišťování podkladů pro rozhodnutí do doby vydání správního rozhodnutí, lhůty a počítání času, zastavení řízení, odvolací řízení a odvolací lhůty, oznamování rozhodnutí a vydání rozhodnutí, pravidla řešení stížností, jejich přijímání a vyřizování, příklady státní správy v rozhodování ředitele školy. Rozbor případů z praxe a seznámení s názory Nejvyššího správního soudu.

Pokud máte o podobný seminář zájem, KONTAKTUJTE NÁS.

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář